WET EN REGELGEVING SCHAPEN EN GEITENIn Nederland is iedereen vrij om dieren te houden. De enige eisen die gesteld worden aan bepaalde diersoorten hebben alles te maken met identificatie en registratie (I&R). I&R is een Europese verplichting. Voor elk bedrijf, groot of klein, hobby- of beroepsmatig, gelden dezelfde regels. Alle runderen, varkens, schapen en geiten moeten zijn voorzien van een uniek registratiekenmerk en geregistreerd staan. Schapen en geiten moeten vanaf juli 2005 een dubbele registratie (identificatie) hebben. Vanaf 2008 gebeurt dat elektronisch.

Registreren houder

Identificatie van dieren


Bedrijfsregister

Vervoersdocumenten

Mutatieformulier I&R

Wat te doen bij de dood van een dier

Nuttige links met betrekking tot de regel-en wetgeving voor het houden van geiten en schapenRegistreren houder
Iedere houder van een schaap en/of geit moet zich laten registreren in het I&R-systeem(identificatie en registratie-systeem) bij de Dienst Regelingen. In dit systeem wordt het adres vastgelegd waar de dieren worden gehouden.
Voor het registreren maakt het niet uit of het dier bedrijfsmatig of hobbymatig wordt gehouden. (naar boven)

Om uw dier te kunnen registreren, moet u eerst een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen. Een UBN vraagt u telefonisch aan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). U belt hiervoor gratis met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22. Bij het loket kunt u een aanmeldformulier voor een UBN aanvragen. Dit stuurt u terug. Na toewijzing van het UBN ontvangt u een pakket met een aantal documenten:

• Een aanvraagformulier voor oormerken. U moet hier de gewenste aantallen en type oormerken aangeven. Eventueel moet u ook aangeven of u een aanbrengtang wenst te ontvangen.

• Een vervoersdocument, dat moet worden gebruikt voor het geval dieren worden verplaatst.

• Een bedrijfsregister waarin de registratie van de dieren moeten worden bijgehouden. In het bedrijfsregister moet onder meer worden vermeld: de nummers van de ingebrachte oormerken, wanneer een dier is geboren of is dood gegaan en wanneer een dier is aan- of afgevoerd.

• Van de Gezondheidsdienst voor Dieren ontvangt u separaat een aanmeldformulier waarop u een aantal aanvullende - private - gegevens invult (bijvoorbeeld gewenst productietype, naam dierenartspraktijk).
Het aanvraagformulier voor oormerken moet worden teruggestuurd naar het I&R Bureau LNV in Deventer. Dit bureau zorgt ervoor dat de bestelling bij de leverancier terechtkomt. U ontvangt de oormerken (en de rekening) rechtstreeks van de leverancier.

• Wanneer u eenmaal geregistreerd staat, krijgt u jaarlijks automatisch een mutatieformulier toegestuurd. Daarop wordt gevraagd hoeveel dieren aanwezig zijn op de peildatum 1 november van dat jaar. Samen met het mutatieformulier krijgt u tevens een bestelformulier voor oormerken.

Voor verdere vragen neem contact op met het LNV-loket : 0800 22 333 22 (gratis)

Identificatie van dieren
Alle runderen, varkens, schapen en geiten moeten zijn voorzien van een uniek registratiekenmerk (oormerk) en geregistreerd staan. Schapen en geiten moeten vanaf juli 2005 een dubbele registratie (identificatie) hebben. Vanaf 2008 gebeurt dat elektronisch.

• Het eerste identificatiemiddel moet worden aangebracht uiterlijk één maand na geboorte.

• Het tweede identificatiemiddel moet in ieder geval worden aangebracht binnen zes maanden na geboorte.

• Dieren die van het bedrijf worden afgevoerd of op de openbare weg komen
(lopend of met een transportmiddel) moeten zijn voorzien van twee identificatiemiddelen en zijn geregistreerd met een geboortemelding in het bedrijfsregister.

• Een uitzondering geldt voor lammeren die niet op de huiskavel worden geboren of zijn uitgeschaard. Deze mogen binnen één week na geboorte samen met de moeder zonder oormerken worden vervoerd binnen of naar het eigen bedrijf.

• Het is toegestaan dieren geboren op of voor 9 juli 2005 te voorzien van twee dezelfde identificatiemiddelen. (naar boven)


Bedrijfsregister
Ieder jaar begint u per 1 november met een nieuw bedrijfsregister;
Mutaties moeten binnen 3 x 24 uur worden geregistreerd. Het betreft de volgende meldingen:

• van een geboorte wordt geregistreerd de datum van aanbrengen van het tweede indentificatiemiddel, het volledige nummer (UBN + volgnummer) en het jaar van geboorte.

• bij iedere afvoer van dieren vermeldt u de datum van afvoer, het aantal dieren met hetzelfde UBN en het bedrijf van bestemming.

• bij iedere aanvoer van dieren vermeldt u de datum van aanvoer, het aantal dieren met hetzelfde UBN en het bedrijf van herkomst (bij import wordt bedrijf van herkomst vervangen door land van herkomst).

• bij een dood dier dat reeds was voorzien van het tweede identificatiemiddel, de sterfdatum, het volledige nummer (UBN + volgnummer) en naam en adres van de destructor.

• bij verlies van het oormerk (alleen voor dieren die maar met één oormerk zijn geïdentificeerd) het nieuwe oormerknummer, de datum waarop deze is aangebracht en het oude oormerknummer.

• Ingevulde bladen moeten 3 jaar bij het bedrijfsregister bewaard blijven. (naar boven)

Vervoersdocumenten
• Een vervoersdocument moet aanwezig zijn bij ieder transport van dieren als deze worden afgevoerd naar een andere houder.

• Voor aanvang van het transport moet het formulier (in drievoud en doordruk) volledig worden ingevuld. De houder die de dieren afvoert is hiervoor verantwoordelijk.

• Ingevuld moeten worden: de datum waarop het transport plaatsvindt, de afvoerder, het bestemmingsadres en de vervoerder.

• Van de dieren moet worden vermeld de diersoort, UBN van het oormerk en het aantal dieren met dat UBN.

• Één document blijft bij de afvoerder, één exemplaar is voor de vervoerder en één exemplaar is voor het bestemmingsadres.

• Ingevulde bladen moeten 3 jaar bij het bedrijfsregister bewaard blijven. (naar boven)

Mutatieformulier I&R
• Ieder jaar moet de houder verplicht het aantal dieren aangeven dat hij of zij per 1 november van dat jaar heeft.

• Eind oktober wordt de geregistreerde houder hierop geattendeerd door toezending van het mutatieformulier. (naar boven)


Wat te doen bij de dood van een geit of schaap

• De sterfte van een dier vermeldt u in het bedrijfsregister.

• Het melden van kadavers is een wettelijke verplichting. Het melden kan telefonisch via het Voice Response Systeem (VRS) van HR-service Nederland,
telefoonnummer 0900 - 9221. Door bij de melding de juiste diercodes te gebruiken weet Rendac welke soort kadavers worden aangeboden. Met dit systeem is het zelfs mogelijk om kadavers die tot 03.30 uur 's nachts zijn aangemeld, de volgende werkdag te laten ophalen. Tijdens kantooruren wordt u persoonlijk door medewerkers van Rendac te woord gestaan.

• Rendac haalt het kadaver de eerstvolgende werkdag na melding van kadavers op.
Om 07.00 uur dienen de kadavers op de daarvoor bestemde of overeengekomen plaats te worden neergelegd. Daarnaast geldt een afwijkende, extra dienstverlening bij extreem warm weer: de Zomerregeling en gelden er afwijkende regels bij feestdagen.
• Het kadaver wordt door de aanbieder op de ophaaldag op de daarvoor overeengekomen kadaverplaats aan de openbare weg neergelegd.

• Het kadaver moet goed worden afgedekt, zodat het niet zichtbaar is voor voorbijgangers en vogels, honden en katten er niet bij kunnen.

• De kadavers moeten vrij van oneigenlijke materialen (kettingen, plastic etc..) worden aangeboden. Daarentegen zijn in het kader van controle op BSE, ook ten aanzien van het I&R-systeem nieuwe regels van kracht. Om de herkomst van ter destructie aangeboden dieren beter te kunnen herleiden, is er vanaf maandag 5 februari 2001 de verplichting om dode dieren -ongeacht hun leeftijd- uitsluitend aan te bieden met oormerk. Er dient tenminste één oormerk aangebracht te zijn.

• De afdekking moet door de chauffeur van Rendac gemakkelijk verwijderbaar zijn. (naar boven)


Nuttige links
CapraOvis is een initiatief van Gezondheids Dienst voor Dieren (GD), Sector Kleine Herkauwers. Veel informatie over, verzorging, gezondheid en administratieve zaken die komen kijken bij het houden van geiten en schapen.

Rendac

Het LNV Loket


Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden verleend en is uitsluitend bedoeld om startende dierenhouders te informeren.

Bronvermelding:
• Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit 2007
• Rendac Son B.V.
• Gezondheidsdienst voor Dieren (naar boven)